Zoekresultaten voor Sla

Filter on:
Dossiers

Bodem: koolstofopslag

...orraadkast van koolstof. Mits een goed beheer kunnen landbouwbodems zelfs beduidend meer koolstof opslaan dan momenteel het geval is. CO2 vastleggen in de vorm van bodemorganische (kool)stof draagt...

Koolstofopslag stimuleren

Dossiers

Buxusmot

...-Azië die in 2006 per toeval in Europa werd binnengebracht, meer bepaald in het zuidwesten van Duitsland. Dit gebeurde hoogstwaarschijnlijk via houten verpakkingsmateriaal dat eitjes of rupsen beva...

Dossiers

Precisievisserij

... om zich voort te planten. Dat is informatie waar elke visser en ecosysteembeheerder mee aan de slag zou kunnen. Vaartuigen als dataplatform Schippers en reders hebben nood aan snelle feedb...

Dossiers

Aquacultuur op zee

...ultuur marktklaar krijgen in het Belgische deel van de Noordzee neemt “slechts” 18 maanden in beslag en levert vleeswaarden van 40-45%. De Zeeuwse mossel uit bodemcultuur heeft meestal maar een vle...

Dossiers

Quinoa

... de quinoa in de winkelrekken vandaag wordt nog steeds uit Zuid-Amerika geïmporteerd, met oorsprongslanden Peru en Bolivia op kop. Maar zowel telers als (voedsel)verwerkers en retailers zijn vragen...

Dossiers

Verdienmodellen

...aliteit dan op basis van kostenleiderschap.Verdienwijzer Bekijk hier hoe je aan de slag gaat met jouw eigen verdienmodel: VerdienWijzer

Dossiers

Precisieveeteelt

...eupel is aan een bepaalde poot. Opmeten vleeskwaliteit of andere technologie voor in het slachthuis Via een computer visie systeem werken wij aan traceerbaarheid van delen van het varkensk...

Dossiers

Plantengezondheid

...ing heel complex maakt. Dat bleek bijvoorbeeld uit een studie in de intensieve slateelt. In een aantal professionele praktijkserres werden zowel de aanwezige grondgebonden plantpathogenen (aaltjes,...

Dossiers

Water in de landbouw

Wateropslagcapaciteit bodem

...d geven om in de bodem te infiltreren. Bufferen: Hier hebben we het over het vergroten van de opslagcapaciteit van water op het bedrijf. Maximaal regenwater opslaan om later te hergebruiken bijvoor...

Dossiers

Voeding en gezondheid

...rouwen), werden reeds in kaart gebracht en kunnen geraadpleegd worden in wetenschappelijke naslagwerken, bv. van de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar bij het interpreteren van deze info en aa...

Dossiers

Stress en welbevinden bij landbouwers

... mij mentaal uit. 48% Prikkelbaar, gefrustreerd, boos, slapeloos, bezorgd, geen zelfvertrouwen, angst, schaamte, moedeloos, lusteloos, somber, burn-out, depressief, gedachten over zelfmo...

Dossiers

Arbeidsveiligheid in de landbouw

...fers worden al gauw aanzien als jaarlijkse statistieken, maar achter elk dodelijk of zwaargewond slachtoffer schuilt jammer genoeg steeds een diepmenselijk drama. Lees de brochure Veilig gebrui...

Dossiers

Agro-ecologie

...le fase binnen een real life context. Hierbij gaan wetenschappers en landbouwers samen aan de slag. LLAEBIO Het Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw (LLAEBIO), getrokken door I...

Dossiers

Korte keten

ILVO onderzoekt wat korte keten succesvol maakt. Welke persoonsgebonden skills, welke bedrijfsgebonden factoren zijn doorslaggevend.

Dossiers

Ontharding

... groter risico op overstromingen, minder waterinfiltratie, warmere steden en dorpen, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Ontharden zorgt voor meer ru...

Dossiers

Voeding: smaak- en geuronderzoek

...ten met GC-MS-O, waarbij de menselijke neus als waarnemingstool gebruikt wordt. Aan de slag met data uit smaak- en geurtesten Tijdens productoptimalisatie of -ontwikkeling vormt sensor...

Dossiers

Visserij: visbestanden

... roggen door de wervels te gebruiken. De otolieten en wervels worden verwerkt in het ILVO leeftijdslaboratorium, waar de groeiringen worden geteld en zo de leeftijd kan worden bepaald. Met de verza...

Dossiers

Bodemgezondheid

Koolstofopslag

...toffenStockeren van koolstof (klimaatmitigatie)Laten infiltreren van water bij overvloedige neerslag (klimaatadaptatie)Bufferen van water tegen droogte (klimaatadaptatie)Vasthouden en vrijzetten va...

Dossiers

Voeding voor doelgroepen

...voeding op gezondheid’. Co-creatie voor innovaties in doelgroepenvoeding Om de slaagkansen van innovatieve producten te verhogen, is er nood aan overleg met alle betrokken partijen. Via co-crea...

Dossiers

Stikstof/ammoniak

...missies van ammoniak (NH3). De belangrijkste bronnen van ammoniakuitstoot zijn stallen, mestopslag, mestaanwending op het land en mestverwerking. Ammoniak draagt in hoge mate bij aan stikstofdeposi...

Dossiers

Bodemerosie

Contourboslandbouw

...r> Bodem- of watererosie is het proces waarbij bodemdeeltjes worden losgemaakt en verplaatst door inslaande regendruppels of afstromend water. De bodem kan hierdoor oppervlakkig of in geulen afspoe...

Dossiers

Methaanuitstoot veehouderij (enterische emissies)

...tie (70 %) en dus hoofdzakelijk runderen. De overige 30 % zijn emissies afkomstig van mest en mestopslag (niet alleen van runderen). Praten over percentages is moeilijk en abstract. Recent ...

Dossiers

Zwerfstromen in de melkveestal

...ruiken, …Bij zwerfstroom op de waterbak zie je dan weer dat koeien eerst met de tong op het water slaan en likken of rollen voor ze durven te drinken. Deze ‘symptomen’ kunnen op hun beurt aanleidin...

Dossiers

Ruimte op zee

...rom is plannen nodig in het Belgisch deel van de Noordzee? Het Belgische deel van de Noordzee beslaat 3454 m², of slechts 0,5 % van de totale oppervlakte van de Noordzee. In deze kleine zone ko...

Dossiers

Algen: zeewier en microalgen

...ars. Nochtans is er één hulpbron die amper benut wordt en maar liefst 70% van het aardoppervlak beslaat: de zeeën en oceanen. Het groeipotentieel van de mari- en aquacultuur – waarin zeewater gebru...

Dossiers

Ecosysteemgericht marien beheer en modellering

...erimenten of observaties. Deze benaderingen concentreren zich op een enkel stukje van de puzzel en slagen er niet in de complexiteit van het hele systeem en de bredere gevolgen te vatten. Om te beg...

Dossiers

Voeding: Voedselveiligheid

... worden persisterende of blijvende besmettingen o.a. met L. monocytogenes in slachthuizen en tijdens de processing van voedingsproducten in beeld gebracht en mogelijke oplossingen voorgesteld. Nieu...

Dossiers

Eieren

...un eerste ei leggen). Daarna worden ze overgebracht naar een leghennenbedrijf waar ze tot slachtleeftijd verblijven. Gemiddeld is dit tot ongeveer 80 weken, al varieert dit naargelang de marktprijs...

Dossiers

Honinganalyses

...innende imkers relevante informatie. Na analyse ontvangt de imker een beproevingsverslag en bij een gunstig resultaat ontvangt de imker tevens een attest en labels ‘gewaarborgde kwaliteit’. Voo...

Dossiers

Alternatieven voor de castratie van biggen

...als feromoon: het stimuleert de bronst en het stagedrag bij de zeug. Het overige deel wordt opgeslagen in vetweefsel. Skatol en indol worden door bacteriën in de dikke darm gevormd bij zowel vrouwe...

Dossiers

Biodiversiteit in en op de zeebodem

...benthos, levend op de zeebodem, bestaat onder andere uit ongewervelden zoals garnalen, krabben, slangsterren en zeesterren. Tot deze groep wordt echter ook een groep gewervelden gerekend, namelijk ...

Dossiers

Klimaatmitigatie en klimaatadaptatie

... (periodes van droogte duren gemiddeld 6 dagen langer vergeleken met 1980) Neerslag wordt steeds heviger en langer (van gemiddeld 1,5 dagen met hevige neerslag (20 mm of meer) in Ukkel in de zomer...

Niet gevonden wat je zocht?

Contacteer ons en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Contacteer ons