Nieuws ILVO’s advies gebruikt in een parlementaire behandeling van de wolvenaanwezigheid in Vlaanderen

07/10/2021
Wolf
Advies omtrent wolvenpopulatie in Vlaanderen

Om de risico’s van een wolvenaanval te verminderen, is het volgens ILVO niet zinvol om het aantal wolven te verminderen. Daar verschilt de aanpak van die van everzwijnen. Bij wolven zou men het territorium moeten kunnen verschuiven.” Dat is op 6 oktober 2021 gezegd door Minister Crevits, in de parlementaire commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Op een vraag over de wolvenpopulatie uitte minister Crevits haar bezorgdheid over het stijgende aantal wolven.

ILVO heeft volgend advies uitgewerkt op basis van een aantal wetenschappelijke bronnen (waaronder INBO):

  • Een gunstige combinatie van een tal van factoren zorgt voor een opmars van de wolf: snelheid van voortplanting, de mogelijkheid om zich ver te verplaatsen en zich aan te passen aan nieuwe verstedelijkte gebieden
  • De wolvenroedel is actief in Limburg in een zone van ongeveer 400 km. Hierbinnen zouden de wolven geen anders soortgenoten toelaten. Het aantal dieren is dus geplafonneerd tot diegenen die er zijn: een ouder paar met hun jongen. Roedels hebben een constante grootte en er zit nooit meer dan 1 roedel in hetzelfde gebied. Het gevaar voor vee blijft daardoor niet toenemen. Dit neemt niet weg dat 1 wolf of een roedel grote schade kan toebrengen aan de veestapel. Om de risico’s te verminderen, is het volgens ILVO niet zinvol om het aantal wolven. Men zou eerder het territorium moeten kunnen verschuiven.
  • Er blijken studies te bestaan die aangeven dat menselijk ingrijpen in het wolvenaantal het probleem kan versterken. De reden daarvoor is dat de sociale rangorde in de roedel dan wordt verstoord en de roedels uit elkaar vallen waardoor er meer individuele wolven rondzwerven. Die zouden dan voor meer schade zorgen.

De minister toonde zich meermaals bezorgd over de psychische stress bij de landbouwers en de burgers, ten gevolge van datgene wat nu aan het gebeuren is in Limburg.

Vragen?

Contacteer ons

Anneleen Watteyn

Onderzoekster ILVO

Frank Tuyttens

Groepsleider dierenwelzijn ILVO

Bart Sonck

onderzoeker ILVO