De Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)

Snel naar:

Een korte schets van de problematiek

Wat zijn Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Speciale Beschermingszones (SBZ)?

De vertaling van het Europese natuurbeleid heeft eind april 2014 geleid tot de goedkeuring het nieuwe Vlaamse natuurdecreet. Met dit decreet kunnen de besluiten rond de Specifieke Instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) worden uitgevoerd. In deze besluiten wordt voor de Speciale Beschermingszones (SBZ) aangegeven welke natuurbeschermingsmaatregelen er nodig zijn.

Voor meer info kan je de volgende video bekijken:
www.youtube.com/watch?v=2spwG9BkFOQ

Je kan ook terecht op de website www.natura2000.vlaanderen.be.

De problematiek van verzurende en vermestende stoffen

Een belangrijk knelpunt voor de kwaliteit van heel wat beschermde natuur wordt gevormd door de afzetting van verzurende en vermestende stoffen via de lucht. Dergelijke stoffen zijn hoofdzakelijk afkomstig van landbouw (ammoniak), verkeer en industrie. In Vlaanderen wordt er voor deze problematiek voorzien in een Programmatorische Aanpak Stikstof of PAS. Meer informatie omtrent PAS kan je vinden op www.natura2000.vlaanderen.be.

De impact op de vergunningverlening van veebedrijven

Bedrijven die in of nabij een habitatrichtlijngebied gelegen zijn én die een vergunning aanvragen met mogelijk significante impact, dienen een passende beoordeling voor te leggen. Indien deze passende beoordeling wijst op een significant negatief effect, dan zou de vergunning in principe geweigerd moeten worden. Een significant effect kan in sommige gevallen evenwel vermeden worden door te voorzien in maatregelen die de ammoniakemissie voldoende reduceren.

Maatregelen die de ammoniakemissie van veebedrijven kunnen reduceren

Op vraag van de Vlaamse Stuurgroep rond de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) en de PAS Werkgroep Emissiereductie landbouw heeft ILVO een literatuurstudie gemaakt die een overzicht biedt van de maatregelen die kunnen leiden tot een reductie van de ammoniakemissies door landbouw. Dit met het oog op de opmaak van een Voorlopige Programmatorische Aanpak Stikstof (VPAS) en een PAS-lijst.

> Literatuurstudie

Mede op basis van deze studie kwam de eerste PAS-lijst tot stand na een wetenschappelijke en administratieve evaluatieprocedure, waarbij ook de bij VLM ingediende voorstellen van bedrijven werden geëvalueerd. Deze lijst én de procedure voor opname van een maatregel zijn terug te vinden op de PAS-lijst pagina's.

ILVO zal in samenwerking met diverse partners, nieuwe onderzoekslijnen opzetten zodat er de komende jaren bijkomende technieken beschikbaar kunnen komen. Naast staltechnieken wordt hierbij ook gekeken naar maatregelen op vlak van diervoeding en –management.

2018: Opmerkelijke ILVO onderzoeksresultaten 2018: tot 50 % reductie ammoniakemissie mogelijk bij vleesvee, door iets minder eiwit in het rantsoen.

Algemene info rond natuurbeleid en PAS:

Informatie rond emissiearme stalsystemen:

> Terug naar: ILVO Referentietaken ten behoeve van het beleidsdomein Omgeving