Achtergrondinformatie PAS-lijst

Gebruiksvoorwaarden

De PAS-lijst is geen lijst van Best Beschikbare Technieken (BBT). Het zijn maatregelen die kunnen getroffen worden om de ammoniakemissie uit stallen te doen dalen. Welke techniek de BBT is voor een bedrijf moet case per case geëvalueerd worden.

Voor nieuwbouwstallen of voor bestaande stallen met het karakter van een nieuwbouw voor varkens en pluimvee, zijn de bepalingen "bijkomende constructie- en gebruiksvoorwaarden voor stallen met betrekking tot de beperking van ammoniakemissie" van het artikel 5.9.2.1bis van het Vlarem II, onverkort van toepassing.

Als je maatregelen van de PAS-lijst combineert, geldt het reductiepercentage van de meest reducerende maatregel voor het geheel, tenzij de combinatie valt onder één van de categorieën vermeld in de combinatietabellen.

PAS-lijst vs lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst)

Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen worden gebouwd volgens één van de technieken die worden bepaald in een lijst van ammoniak-emissiearme stalsystemen (AEA-lijst). Voor rundvee geldt die verplichting niet. Stallen waar biologisch wordt geproduceerd moeten ook niet aan die verplichting voldoen. De bevoegde overheid voor deze regelgeving is de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Meer informatie over deze regelgeving is terug te vinden op de VLM-website.

De PAS-lijst is een lijst van maatregelen en technieken die leiden tot een reductie van ammoniakemissie. In de onderstaande tabel worden de verschillen met de AEA-lijst opgesomd.

PAS-lijstAEA-lijst
Diercategorieënallevarkens, pluimvee
Emissiereductiesjaneen
Emissiefactorenneenja
Staltechniekenjaja
Management-maatregelenjaneen
Grenswaarden voor opnameminimum 10% reductie
Biggen:< 50%EF < 0.30 kg/dp/jaar
Kraamzeugen:< 46%EF < 4.45 kg/dp/jaar
Dek- en drachtige zeugen:< 38%EF < 2.60 kg/dp/jaar
Vleesvarkens:< 44%EF < 1.40 kg/dp/jaar
Opfok legkippen (geen grondhuisvesting):< 49%EF < 0.023 kg/dp/jaar
Opfok legkippen (grondhuisvesting):< 50%EF < 0.085 kg/dp/jaar
Legkippen (geen grondhuisvesting):< 50%EF < 0.05 kg/dp/jaar
Legkippen (grondhuisvesting):< 50%EF < 0.158 kg/dp/jaar
Slachtkuikenouderdieren:< 50%EF < 0.290 kg/dp/jaar
Slachtkuikens:< 44%EF < 0.045 kg/dp/jaar
Opfokpoeljen slachtkuikenouderdieren:< 38%EF < 0.155 kg/dp/jaar
Overige diercategorieënGeen maximum reductie-

Verklarende lijst van termen

De terminologie die in de PAS-lijst wordt gebruikt is in overeenstemming met deze in het Ministerieel Besluit van 31 mei 2011 betreffende de AEA-lijst. Hieronder worden de termen die enkel in de PAS-lijst voorkomen toegelicht.

DICHTE VLOER: Vloer zonder afvoeropeningen voor mest of urine
MESTSCHUIF: Schuif voor transport van mest op een loopvloer (dichte vloer of roostervloer) of voor transport van mest op de vloer van het mestkanaal. De schuif wordt aangedreven door een elektromotor.
MESTROBOT: Autonoom rijdende robot uitgerust met een schuif (en optioneel met watertank en sproeidoppen) voor het verwijderen van mest op een loopvloer met roosters. De mestrobot wordt aangedreven door (in een laadstation) oplaadbare batterijen.
STANKAFSLUITENDE VOORZIENING: Voorziening die bij de overgang van verschillende onderkelderde vloertypes ervoor zorgt dat de respectievelijke contactoppervlakken mest/lucht van elkaar gescheiden zijn.

> Terug naar PAS-lijst