Search results for Grass

rundveeloket.be

Beweiding in Europa: waar gaat de koe (nog) de wei op?

Ze deden dit aan de hand van enquêtes en groepsgesprekken met leden van de werkgroep ‘Begrazing’ van de European Grassland Federation (EGF) over een periode van 10 jaar (2010 tot 2019). Het resultaat is geen compleet overzicht, maar wel een inzicht in beweiding in Europa en de factoren die de keuze voor beweiding bepalen.

pluimveeloket.be

Vleeskwaliteit

(2019) Haantjes van legrassen worden momenteel vaak verdelgd, maar er wordt geëxperimenteerd om ook hun vlees op de markt te brengen; vooral vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Is er vanuit het ILVO meer informatie rond te vinden? Wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan op het ILVO rond dit thema? (2018)

rundveeloket.be

Kostprijsraming voedergewassen

Deze tabel geeft een raming weer van de gemiddelde kostprijs voor enkele gangbare teelten op een melkveebedrijf: maïs met groenbemester,grassnede gevolgd door mais,grasland onder maaivoorwaarden,grasland 1 snede maaien-rest begrazen,grasklaver onder maaivoorwaarden en voederbieten.

rundveeloket.be

CVB actualiseert aminozuren in ruwvoeders

Leen Vandaele, Johan De Boever en Dorien Van Wesemael onderzochten in 2019 twaalf grassilages en tien maïssilages. Het aminozurenprofiel van deze gras- en maïskuilen kwam vrij goed overeen met de aminozurenprofielen die tot nu toe beschikbaar waren in de CVB-tabel.

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

Diep maaien is daarentegen wel nefast voor de meeste grassen. Uit metingen van Louis Bolk Instituut Nederland blijkt heel duidelijk dat in praktijkpercelen gemaaid op 4 – 5 cm het witte klaveraandeel stelselmatig over de jaren toeneemt, terwijl bij maaien op 7 – 8 cm dit niet of veel minder het geval is.

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

In het net opgestarte Klimgras project wordt wel onderzoek gedaan naar de omschakeling naar meer droogtetolerante grassen en de combinatie met grasklaver mengsels in het kader van een wijzigend klimaat. Wordt er ook nog meer naar mais i.c.m. beweiden onderzocht?

Didn't find what you were looking for?

Contact us and together we'll look at how we can help you.

Contact us